GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Copierea ?i distribuirea copiilor nemodificate ale acestui document sunt permise oricarei persoane, dar modificarea este interzisa. Preambul Licen?a Publica Generala GNU este o licen?a libera pentru programe de calculator ?i alte lucrari, care folose?te drepturile de autor pentru a transmite aceste liberta?i utilizatorilor. Cele mai multe licen?e pentru programe de calculator ?i alte tipuri de lucrari sunt concepute pentru a va priva de libertatea de a copia ?i modifica lucrarile respective. Din contra, Licen?a Publica Generala GNU este gândita sa garanteze libertatea Dumneavoastra de a copia ?i modifica toate versiunile unui program – pentru a se asigura ca el ramâne liber pentru to?i utilizatorii sai. Noi, Funda?ia Pentru Software Liber, folosim Licen?a Publica Generala GNU pentru majoritatea programelor noastre de calculator; ea se aplica, de asemenea, oricarei alte lucrari lansate sub aceasta licen?a de autorii sai. ?i Dumneavoastra pute?i sa o aplica?i programelor Dumneavoastra. Când vorbim despre programe libere, ne referim la libertate, nu la pre?. Toate Licen?ele Publice Generale sunt concepute astfel încât sa se asigure ca ave?i libertatea de a distribui copii ale programelor libere (?i de a încasa bani pentru ele, daca dori?i), de a primi codul-sursa sau de a-l ob?ine daca ave?i nevoie de el, de a modifica programele sau de a folosi par?i din ele în noi programe libere ?i de a ?ti ca pute?i face toate aceste lucruri. Pentru a va proteja drepturile, trebuie sa îi împiedicam pe al?ii sa va rapeasca aceste drepturi sau sa va ceara sa renun?a?i la ele. De aceea, Dumneavoastra ave?i anumite responsabilita?i atunci când distribui?i copii ale programelor sau când le modifica?i: responsabilitatea de a respecta liberta?ile altora. De exemplu, daca distribui?i altora copiile unui asemenea program, gratis sau contra cost, trebuie sa transmite?i destinatarilor acelea?i liberta?i pe care le-a?i primit, la rândul Dumneavoastra. Trebuie sa va asigura?i ca ei, de asemenea, primesc sau pot ob?ine codul-sursa. ?i trebuie sa le arata?i termenii licen?ei, astfel încât ei sa î?i cunoasca drepturile. Dezvoltatorii care folosesc GNU GPL va protejeaza drepturile în doua etape: (1) î?i asuma drepturile de autor asupra programelor ?i (2) va ofera aceasta Licen?a, dându-va dreptul legal de a copia, distribui ?i/sau modifica programele. Pentru a proteja legal dezvoltatorii ?i autorii, GPL arata clar ca nu exista nici o garan?ie pentru aceste programe libere. Pentru a respecta atât utilizatorii, cât ?i dezvoltatorii, GPL cere ca versiunile modificate ale programelor sa fie marcate ca atare, astfel încât eventualele lor probleme de func?ionare sa nu fie atribuite, în mod gre?it, autorilor versiunilor anterioare. Unele dispozitive sunt proiectate sa îi împiedice pe utilizatori sa instaleze sau sa ruleze versiuni modificate ale programelor pe care le con?in, de?i fabricantul poate face acest lucru. Acest fapt este fundamental incompatibil cu scopul de a proteja libertatea utilizatorilor de a modifica programele. Abuzuri sistematice în acest domeniu apar în zona produselor destinate uzului individual, adica exact în zona unde sunt total inacceptabile. De aceea, am conceput aceasta versiune a GPL pentru a împiedica folosirea acestor produse. Daca asemenea probleme vor aparea, semnificativ, în alte domenii, suntem gata sa le acoperim ?i pe acestea în versiunile viitoare ale GPL, protejând astfel libertatea utilizatorilor. În sfâr?it, orice program este amenin?at permanent de patentele software. Statele nu trebuie sa permita patentelor sa restric?ioneze dezvoltarea ?i utilizarea programelor pentru calculatoarele de uz general, dar, acolo unde o fac, dorim sa evitam pericolul ca patentele aplicate unui program liber sa îl transforme efectiv într-unul proprietar. Pentru a preveni acest lucru, GPL se asigura ca patentele nu pot fi folosite pentru a face programul neliber. Termenii ?i condi?iile precise pentru copiere, distribuire ?i modificare sunt cele care urmeaza. TERMENI ?I CONDI?II 0. Defini?ii Termenul „Aceasta Licen?a” se refera la versiunea 3 a Licen?ei Publice Generale. Termenul „Drepturi de Autor” înseamna, de asemenea, legi asemanatoare legii drepturilor de autor, care se aplica altor feluri de lucrari, cum ar fi ma?tile semiconductoare. Termenul „Programul” se refera la orice lucrare pentru care se pot cere drepturi de autor, licen?iata sub aceasta Licen?a. Fiecare persoana care primeste licen?a este referita ca „Dumneavoastra”. „Licen?ia?ii” ?i „destinatarii” pot fi persoane fizice sau juridice. A „modifica” o lucrare înseamna a copia din ea sau a o adapta, total sau par?ial, într-un mod care necesita permisiunea de?inatorului dreptului de autor, altul decât acela de a efectua o copie exacta. Lucrarea rezultata poarta numele de „versiune modificata” a celei originale sau lucrare „bazata pe” cea originala. Prin „lucrare aflata sub licen?a” se în?elege programul sau o alta lucrare bazata pe acesta. A „propaga” o lucrare înseamna a face cu ea orice ac?iune care, fara permisiune, v-ar face direct sau indirect responsabil de violarea legii drepturilor de autor, cu excep?ia ac?iunii de a executa programul pe un calculator sau de a modifica o copie privata. Propagarea include fapte cum ar fi copierea, distribuirea (cu sau fara modificari), publicarea ?i - în unele ?ari - ?i alte ac?iuni. Prin a „transmite” o lucrare se în?elege orice fel de propagare care permite ter?ilor sa faca sau sa primeasca copii ale lucrarii. Simpla interac?iune cu un utilizator, prin intermediul unei re?ele de calculatoare, fara transferul unei copii, nu constituie transmitere. O interfa?a cu utilizatorul afi?eaza „notificari legale corespunzatoare” atunci când include o facilitate comoda ?i foarte vizibila prin care (1) afi?eaza o nota corespunzatoare asupra drepturilor de autor ?i (2) spune utilizatorului ca nu exista garan?ii asupra lucrarii (cu excep?ia cazului când aceste garan?ii exista), ca licen?ia?ii pot transmite lucrarea sub aceasta Licen?a ?i cum poate vizualiza o copie a acestei Licen?e. Daca interfa?a afi?eaza o lista de comenzi-utilizator sau op?iuni, cum ar fi un meniu, se considera ca o op?iune proeminenta în lista îndepline?te criteriul aratat. 1. Cod sursa Prin „codul sursa” al unei lucrari se în?elege acea forma a lucrarii pe care este preferabil a se executa modificari asupra ei. Prin „cod obiect” al unei lucrari se în?elege orice forma a sa care nu este cod sursa. O „Interfa?a Standard” este o interfa?a care constituie fie un standard oficial, definit de un organism de standardizare recunoscut, sau, în cazul interfe?elor specificate pentru un anumit limbaj de programare, unul larg folosit de catre dezvoltatorii care lucreaza în acel limbaj. „Bibliotecile Sistem” ale unei lucrari în format executabil includ orice componenta, alta decât lucrarea în ansamblul ei, care (a) este inclusa în forma normala a unei componente majore, dar nu este parte a acelei componente majore ?i (b) serve?te numai pentru a permite lucrarii sa func?ioneze împreuna cu acea componenta majora sau sa implementeze o interfa?a standard care este disponibila publicului sub forma de cod sursa. În acest context, o „componenta majora” înseamna o parte importanta (nucleu, sistem de ferestre etc.) a sistemului de operare respectiv (daca exista), pe care lucrarea în format executabil ruleaza, sau un compilator folosit pentru a produce lucrarea, sau un interpretor de cod obiect folosit pentru a o executa. „Sursa Corespondenta” a unei lucrari în forma de cod obiect este constituita din întregul cod sursa necesar pentru a genera, instala ?i (pentru o lucrare în format executabil) rula codul obiect, precum ?i a modifica lucrarea, inclusiv scripturile necesare pentru a controla acest proces. Totu?i, aceasta nu include Bibliotecile Sistem ale lucrarii, utilitare generale sau programe libere disponibile pe larg care sunt folosite nemodificate în efectuarea acelor activita?i dar care nu sunt parte a lucrarii. De exemplu, Sursa Corespondenta include fi?ierele care definesc interfa?a asociata cu fi?ierele sursa ale lucrarii ?i codul sursa pentru bibliotecile partajate ?i subprogramele legate dinamic de care lucrarea are nevoie prin design, cum ar fi prin comunica?ii de date sau controlul fluxului între acele subprograme ?i alte par?i ale lucrarii. Sursa Corespondenta nu trebuie sa includa nimic din ceea ce utilizatorii pot regenera automatic din alte par?i ale Sursei Corespondente. Sursa Corespondenta pentru o lucrare în forma de cod sursa este chiar acea lucrare. 2. Liberta?i fundamentale Toate drepturile oferite sub aceasta licen?a sunt oferite pe durata dreptului de autor asupra Programului, ?i sunt irevocabile atâta timp cât condi?iile sunt împlinite. Aceasta Licen?a afirma explicit drepturile dumneavoastra nelimitate de a executa programul nemodificat. Rezultatele din urma executiei unui produs sub licen?a sunt acoperite de aceasta licen?a numai daca rezultatul, în func?ie de con?inutul sau, constituie un produs acoperit de licen?a. Aceasta licen?a afirma dreptul dumneavoastra la utilizare cinstita sau alt echivalent, a?a cum este oferit de legea pentru dreptul de autor. Pute?i elabora, rula sau propaga „lucrari aflate sub licen?a” pe care sa nu le transmite?i, fara condi?ii atâta timp cât licen?a dumneavoastra ramâne valabila. Pute?i transmite „lucrari aflate sub licen?a” altor persoane doar în scopul ca acestea sa opereze modificari pentru dumneavoastra în mod exclusiv, sau pentru a va furniza facilita?ile necesare rularii lucrarilor respective, cu condi?ia de a va conforma termenilor acestei Licen?e în transmiterea oricaror materiale pentru care nu de?ine?i drepturi de autor. A?adar, persoanele care elaboreaza sau ruleaza „lucrari aflate sub licen?a” pentru dumneavoastra trebuie sa faca acest lucru în numele dumneavoastra exclusiv, sub controlul dumneavoastra direct, în termeni care le împiedica sa copieze ?i sa distribuie materialul. Transmiterea în orice alte circumstan?e este permisa doar în condi?iile prevazute mai sus. Sub-autorizarea nu este permisa; sec?iunea 10 face ca acest lucru sa nu fie necesar. 3. Protejarea drepturilor legale ale utilizatorilor împotriva legii anti-circumven?ie Nici o lucrare aflata sub licen?a nu poate fi considerata ca o masura tehnologica efectiva sub nici o obliga?ie impusa de lege, în conformitate cu articolul 11 al tratatului WIPO pentru drepturi de autor, adoptat la 20 decembrie 1996, sau alte legi similare care interzic sau restric?ioneaza circumven?ia unor asemenea masuri. Daca transmite?i o lucrare aflata sub licen?a, renun?a?i la orice putere legala de a împedica circumven?ia masurilor tehnologice pana în masura în care asemenea circumventie este efectiva prin exercitarea drepturilor sub aceasta Licenta referitor la lucrare, ?i dezmin?i?i orice inten?ie de a împedica circumven?ia masurilor tehnologice. [modificare] 4. Transmiterea copiilor nemodificate Pute?i transmite copii nemodificate ale codului sursa al Programului, în forma în care a?i primit-o, prin orice mediu, cu condi?ia sa specifica?i vizibil pe fiecare copie o nota privind dreptul de autor; sa pastra?i intacte toate notele referitoare la aceasta Licen?a ?i orice termeni nepermisivi care se aplica codului sursa, adauga?i în concordan?a cu sec?iunea 7; sa pastra?i neschimbate toate notele privind absen?a oricarei garan?ii, precum ?i sa distribui?i o copie a acestei Licen?e împreuna cu Programul. Pute?i pretinde sau nu o suma de bani pentru copiile pe care le distribui?i, de asemenea pute?i oferi contra cost suport tehnic sau garan?ie. 5. Transmiterea versiunilor cu sursa modificata Pute?i transmite o lucrare bazata pe Program, în format sursa, în termenii stipula?i de sec?iunea 4, trebuind îndeplinite urmatoarele condi?ii: a) lucrarea trebuie sa includa note foarte clare men?ionând faptul ca dumneavoastra a?i modificat-o, precum ?i data modificarii. b) lucrarea trebuie sa includa note foarte clare care sa men?ioneze ca este distribuita în condi?iile prezentei Licen?e ?i alte condi?ii adaugate la sec?iunea 7. Aceasta condi?ie modifica pe cea din sec?iunea 4, de a pastra intacte toate notele. c) trebuie sa licen?iati întreaga lucrare, ca un tot unitar, sub prezenta Licen?a, oricui intra în posesia unei copii. Aceasta Licen?a se va aplica, a?adar, împreuna cu al?i termeni adi?ionali la sec?iunea 7, întregii lucrari, precum ?i tututor componentelor sale, indiferent de modul în care sunt asamblate. Aceasta Licen?a nu confera permisiunea de a licen?ia lucrarea într-un alt mod, dar nu invalideaza o asemenea permisiune daca pe aceasta a?i primit-o separat. d) daca lucrarea poseda interfe?e utilizator interactive, fiecare dintre acestea trebuie sa afi?eze note legale corespunzatoare; totu?i, daca Programul are interfe?e interactive care nu afi?eaza aceste note, lucrarea nu trebuie sa le afi?eze în mod obligatoriu. O compila?ie a unei lucrari aflate sub licen?a cu alte lucrari independente, care nu sunt prin natura acestora extensii ale lucrarii licen?iate, ?i care nu sunt combinate cu aceasta astfel încât sa alcatuiasca un program mai mare, în sau pe un mediu de stocare sau distribu?ie, este numita "agregat" daca compila?ia ?i drepturile de autor rezultate nu sunt utilizate pentru a limita accesul sau drepturile legale ale utilizatorilor compila?iei dincolo de ceea ce lucrarile individuale permit. Includerea unei lucrari licen?iate într-un asemenea agregat nu determina ca aceasta licen?a sa se aplice ?i la celelalte componente ale agregatului. 6. Transmiterea lucrarilor care nu sunt în format sursa Pute?i transmite o lucrare licen?iata, în format obiect, în termenii sec?iunilor 4 si 5, cu condi?ia sa transmite?i ?i codul sursa corespunzator în termenii acestei Licen?e, într-una din urmatoarele modalita?i: a) sa transmite?i codul obiect într-un, sau cuprins într-un, produs fizic (incluzând un mediu fizic de distribu?ie), înso?it de codul sursa corespunzator pe un mediu de stocare durabil utilizat pentru transfer de date. b) sa transmite?i codul obiect într-un, sau cuprins într-un, produs fizic (incluzând un mediu fizic de distribu?ie), înso?it de o oferta scrisa, valabila pentru cel pu?in trei ani ?i cu condi?ia ca dumneavoastra sa oferi?i gratuit par?i componente sau suport tehnic pentru modelul de produs respectiv, oricui de?ine codul obiect, sau (1) o copie a codului sursa pentru tot programul inclus în produsul protejat de aceasta Licen?a, pe un mediu de stocare durabil utilizat pentru transfer de date, contra unui pre? care sa nu fie mai mare decât pre?ul rezonabil pentru a transfera codul sursa, sau (2) acces pentru a copia gratis codul sursa de pe un server de re?ea. c) sa transmite?i copii individuale ale codului obiect împreuna cu o copie a ofertei scrise pentru a furniza codul sursa corespunzator. Aceasta alternativa este permisa doar în mod ocazional ?i necomercial, ?i doar daca a?i primit codul obiect împreuna cu o asemenea oferta, în concordan?a cu sub-sec?iunea 6b. d) sa transmite?i codul obiect oferind acces dintr-un loc desemnat (gratis sau contra unui pre?) ?i sa oferi?i acces echivalent la codul sursa în acela?i mod ?i în acela?i loc, în mod gratuit. Nu este necesar sa obliga?i recipien?ii sa copie codul sursa împreuna cu codul obiect. Daca locul de copiere a codului obiect este un server de re?ea, codul sursa se poate gasi ?i pe un alt server (gestionat de dumneavoastra sau de o ter?a parte) care suporta facilita?i de copiere alternativa, cu condi?ia de a men?ine note clare alaturi de codul obiect, specificând locul unde se gase?te codul sursa corespunzator. Indiferent de serverul care gazduie?te codul sursa, sunte?i obligat sa va asigura?i ca acesta este disponibil atât timp cât este necesar sa satisface?i aceste cerin?e. e) sa transmite?i codul obiect utilizând transmisii punct-la-punct, cu condi?ia de a informa alte par?i despre locul în care codul obiect ?i codul sursa corespunzator sunt oferite publicului, în mod gratuit, conform sub-sec?iunii 6d. O por?iune separabila a codului obiect, al carei cod sursa este exclus din codul sursa corespunzator, ca biblioteca de sistem, nu trebuie neaparat inclusa în codul obiect transmis. Un "Produs utilizator" este fie (1) un "produs de consum", care reprezinta orice proprietate personala utilizata în mod normal pentru scopuri personale, familiale sau aplica?ii casnice, fie (2) orice produs proiectat sau vândut pentru a fi incorporat într-o locuin?a. Pentru a determina daca un produs este de consum, cazurile neclare trebuie rezolvate în favoarea acoperirii. Pentru un produs particular primit de catre un anumit utilizator, "folosit normal" se refera la o utilizare tipica sau uzuala pentru acea clasa de produse, indiferent de starea utilizatorului particular sau de modul în care acel utilizator folose?te produsul, sau se a?teapta sa poata folosi produsul. Un produs este de consum indiferent daca produsul are utilizari substan?ial comerciale, industriale sau de catre consumatori, daca o asemenea utilizare este singurul mod semnificativ de folosire a produsului. "Informa?ii privind instalarea" unui produs de consum desemneaza orice metode, proceduri, chei pentru autorizare, sau alte informa?ii necesare pentru a instala ?i executa versiuni modificate a lucrarii licen?iate în acel produs, pornind de la o versiune modificata a codului sursa corespunzator. Informa?iile trebuie sa fie suficiente pentru a se asigura ca func?ionarea continua a codului obiect modificat nu este în vreun fel împiedicata sau alterata datorita modificârilor facute. Daca transmite?i un cod obiect sub acoperirea acestei sec?iuni într-un, sau cu, sau special pentru a fi folosit într-un produs utilizator, iar transmiterea se petrece ca parte a unei tranzac?ii în care dreptul de proprietate ?i de utilizare a produsului utilizator este transferat recipientului în mod permanent sau pentru un termen fixat (indiferent de modul în care este caracterizata tranzac?ia), codul sursa corespunzator transmis sub acoperirea acestei sec?iuni trebuie sa fie înso?it de Informa?iile privind instalarea. Aceasta cerin?a nu se aplica daca nici dumneavoastra nici o alta ter?a parte nu detine?i posibilitatea de a instala cod obiect modificat pe produsul utilizator (spre exemplu, lucrarea a fost instalata în ROM). Cerin?a de a furniza Informa?iile privind instalarea nu include necesitatea de a furniza suport tehnic, garan?ie sau actualizari pentru lucrarea care a fost modificata sau instalata de catre recipient, sau pentru Produsul utilizator în care a fost modificat sau instalat. Accesul la o re?ea poate fi interzis atunci când modificarea în sine afecteaza efectiv opera?iile de re?ea sau violeaza regulile ?i protocoalele de comunica?ie. Codul sursa transmis, precum ?i Informa?iile privind instalarea furnizate, în acord cu prezenta sec?iune, trebuie sa fie într-un format documentat public (?i având disponibila o implementare publica în format sursa), ?i nu trebuie sa necesite vreo parola sau cheie pentru a fi despachetate, citite sau copiate. 7. Termeni adi?ionali "Permisiuni adi?ionale" sunt termeni care suplimenteaza termenii acestei Licen?e, stipulând excep?ii de la una sau mai multe condi?ii. Permisiunile adi?ionale care sunt aplicabile întregului Program trebuie considerate ca si cum ar fi incluse în aceasta Licen?a, în masura în care ele sunt valide în cadrul legilor aplicabile. Daca permisiunile adi?ionale se aplica doar la o parte din Program, acea parte poate fi utilizata separat sub acele permisiuni, dar întregul Program ramâne guvernat de aceasta Licen?a, fara legatura cu permisiunile adi?ionale. Atunci când transmite?i o copie a lucrarii licen?iate, pute?i optional sa elimina?i alte permisiuni adi?ionale pentru acea copie, sau par?i ale acesteia (permisiunile adi?ionale pot fi redactate astfel încât sa fie eliminate automat în anumite cazuri în care modifica?i lucrarea). Pute?i adauga permisiuni adi?ionale, unei lucrari licen?iate de catre dumneavoastra, pentru care ave?i sau pute?i acorda permisiuni corespunzatoare privind dreptul de autor. Fara legatura cu alte prevederi ale acestei Licen?e, pentru materialul pe care îl adauga?i lucrarii dumneavoastra, pute?i (daca sunte?i autorizat de catre de?inatorii dreptului de autor ale acelui material) suplimenta termenii acestei Licen?e cu termenii: a) neoferind garan?ie sau limitând responsabilitatea în mod diferit de termenii sec?iunii 15 si 16 a acestei Licen?e; sau b) solicitând pastrarea notelor legale specificate sau contribu?iile autorilor în acel material sau în notele legale corespunzatoare afisate de lucrarea care le con?ine; sau c) interzicând interpretarea eronata a originii acelui material, sau solicitând ca versiunile modificate ale respectivului material sa fie marcate in moduri rezonabile ca diferite de versiunea originala; d) limitând utilizarea în scopuri publicitare a numelor de?inatorilor licen?ei sau autorilor materialului; sau e) refuzând sa acorda?i drepturi sub legea marcilor înregistrate pentru a utiliza anumite nume de marci sau servicii de marci; sau f) solicitând indemnizarea de?inatorilor licen?ei si autorilor acelui material de catre oricine care transmite materialul (sau versiuni modificate ale acestuia) cu asumari contractuale ale obliga?iei, recipientului, sau orice obliga?ie pe care aceste asumari contractuale o impune în mod direct asupra de?inatorilor licen?ei si autorilor. Toti ceilal?i termeni non-permisivi adi?ionali sunt considera?i "restric?ii suplimentare" în în?elesul sectiunii 10. Daca Programul pe care l-a?i primit, sau orice parte a sa, con?ine o nota care afiseaza faptul ca este guvernat de aceasta Licen?a împreuna cu un termen considerat restric?ie suplimentara, pute?i sterge acel termen. Daca un document con?inand licen?a cuprinde înca o restric?ie, dar permite relicen?ierea sau transmiterea sub aceasta Licen?a, pute?i adauga o lucrare licen?iata guvernata de termenii documentului respectiv, cu condi?ia ca restric?ia în cauza sa nu se transmita în urma acestei relicen?ieri sau transmitere. Daca adauga?i termeni la o lucrare licen?iata în acord cu aceasta sec?iune, trebuie sa insera?i, în fisierele sursa relevante, o declara?ie a termenilor adi?ionali care se aplica acelor fisiere, sau o nota care sa indice unde se gasesc termenii aplicabili. Termenii adi?ionali, permisivi sau non-permisivi, pot fi declara?i sub forma unei licen?e scrise separat, sau specificate ca excep?ii; solicitarile de mai sus se aplica si în acest caz. 8. Încheiere Nu ave?i dreptul sa propaga?i o lucrare (opera) aflata sub inciden?a acestei licen?e, cu excep?ia cazurilor expres prevazute în aceasta licen?a. Orice tentativa de propagare este nula de drept ?i va avea drept consecin?a imediata anularea automata a drepturilor conferite de aceasta licen?a (inclusiv orice licen?a privind patentele acordate în cadrul paragrafului trei al sec?iunii 11) Totu?i, daca a?i înlaturat toate cauzele de încalcare a Licen?ei, atunci licen?a de la un anumit de?inator al dreptului de autor, este reactivata (a) cu titlu provizoriu, pâna când, ?i în situa?ia în care, de?inatorul dreptului de autor va înceteaza în mod explicit ?i definitiv licen?a ?i, (b) cu titlu permanent, daca de?inatorul dreptului de autor nu reu?e?te sa va notifice violarea licen?ei, prin mijloace acceptabile, dupa 60 zile de la încetarea cauzelor de violare a licen?ei. Mai mult, licen?a de la un anumit de?inator de drepturi de autor este reactivata permanent daca de?inatorul dreptului de autor va notifica privitor la violare, prin mijloace acceptabile, în cazul când este prima notificare privitoare la violarea Licen?ei (pentru orice opera) a acelui de?inator de drepturi de autor ?i dumneavoastra înlatura?i cauzele care au condus la violarea Licen?ei înainte de expirarea a 30 zile, începând de la data primirii notificarii. Încetarea drepturilor dumneavoastra, prevazuta în aceasta sec?iune, nu conduce la încetarea licen?elor par?ilor care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastra, sub aceasta Licen?a. Daca drepturile dumneavoastra au fost încetate ?i nu au fost reactivate cu titlu permanent, atunci nu va califica?i pentru a primi în continuare noi licen?e pentru acela?i material în cadrul sec?iunii 10. 9. Acceptarea nu este obligatorie pentru a avea o copie Nu sunte?i obligat sa accepta?i aceasta Licen?a pentru a primi sau executa o copie a Programului. Propagarea lucrarii licen?iate care decurge ca o consecin?a directa a utilizarii transmisiei punct-la-punct pentru a primi o copie identica, nu necesita acceptarea licen?ei. Totu?i, nimic altceva decât aceasta Licen?a va acorda permisiunea de a transmite sau modifica o lucrare licen?iata. Aceste ac?iuni încalca dreptul de autor daca nu accepta?i aceasta Licen?a. Ca urmare, modificând sau transmi?ând o lucrare licen?iata, indica?i acceptarea dumneavoastra ca Licen?a sa faca acest lucru. 10. Licen?ierea automata pentru utilizatorii din aval De fiecare data când transmite?i o lucrare licen?iata, recipientul prime?te în mod automat o licen?a de la licen?iatorii originari, putând executa, modifica ?i distribui respectiva lucrare, în termenii acestei Licen?e. Dumneavoastra nu sunte?i raspunzator pentru a impune unor ter?e par?i conformitatea cu aceasta Licen?a. O "tranzac?ie a entita?ii" este fie o tranzac?ie de transfer a controlului unei organiza?ii sau majoritatea ac?iunilor unei organiza?ii, fie divizarea unei organiza?ii, fie fuzionarea unor organiza?ii. Daca propagarea unei lucrari licen?iate rezulta dintr-o tranzac?ie a entita?ii, fiecare parte a tranzac?iei care prime?te o copie a lucrarii, prime?te de asemenea alte licen?e ale lucrarii pe care predecesorul par?ii le-a avut sau le poate da în condi?iile paragrafului precedent, plus un drept de proprietate a codului sursa corespunzator a lucrarii de la predecesor, daca predecesorul îl are sau îl poate ob?ine cu eforturi rezonabile. Nu pute?i impune alte restric?ii suplimentare în exercitarea drepturilor conferite sau afirmate în aceasta Licen?a. Spre exemplu, nu pute?i impune o taxa de licen?iere, împuternicire, sau alta preten?ie de a fi exercitate drepturile conferite de aceasta Licen?a, ?i nu pute?i ini?ia litigii (inclusiv reconven?iune într-un proces) pretinzând ca un patent este încalcat prin realizarea, utilizarea, vânzarea, oferirea spre vânzare, sau importarea programului sau orice parte a sa. 11. Patente Un "colaborator" este un de?inator de drepturi de autor care autorizeaza utilizarea programului sau lucrarea pe care se bazeaza programul, sub aceasta Licen?a. Lucrarea astfel licen?iata este denumita "versiunea colaboratorului". "Preten?iile esen?iale de patent" ale colaboratorului reprezinta toate preten?iile de patente de?inute sau controlate de catre colaborator, achizi?ionate fie inainte, fie ulterior, care pot fi încalcate prin diferite mijloace, permise de aceasta Licen?a, de a realiza, utiliza sau vinde versiunea colaboratorului, dar nu include preten?ii care pot fi încalcate doar ca o consecin?a a modificarii ulterioare a versiunii colaboratorului. În cadrul acestei defini?ii, "control" include dreptul de a acorda sublicen?e ale patentului într-o maniera consistenta cu cererile acestei Licen?e. Fiecare colaborator va acorda o licen?a de patent non-exclusiva, globala, fara plata, sub preten?iile esen?iale de patent de a realiza, utiliza, vinde, oferi spre vanzare, importa ?i în orice caz de a executa, modifica ?i distribui con?inutul versiunii colaboratorului. În urmatoarele trei paragrafe, o licen?a de patent este o în?elegere expresa sau promisiune, redusa totusi, care nu impune un patent (o asemenea permisiune expresa de a practica un patent sau acord de a nu ac?iona în judecata pentru încalcarea patentului). A "acorda" o asemenea licen?a de patent unei par?i înseamna a realiza o asemenea în?elegere sau acord de a nu impune un patent acelei par?i. Daca distribui?i o lucrare licen?iata, cunoscând ca se bazeaza pe o licen?a de patent, ?i codul sursa corespunzator nu este disponibil pentru oricine pentru a-l putea copia, în mod gratuit ?i conform termenilor acestei Licen?e, prin intermediul unui server de re?ea public sau alta modalitate de acces, atunci trebuie fie (1) sa face?i disponibil codul sursa corespunzator, fie (2) sa aranja?i sa va priva?i de beneficiul licen?ei de patent pentru aceasta lucrare, fie (3) sa aranja?i, într-un mod conform cu cerin?ele acestei Licen?e, extinderea licen?ei de patent pentru recipien?ii lucrarii. "Cunoscând ca se bazeaza" înseamna ca ave?i cunostin?a, pentru licen?a de patent, ca distribu?ia dumneavoastra a lucrarii licen?iate într-o anumita ?ara, sau utilizarea de catre recipient a lucrarii, ar incalca unul sau mai multe patente în ?ara în care ave?i motive sa crede?i ca sunt valide. Daca, ca urmare sau în legatura cu o singura tranzac?ie sau aranjament, distribui?i sau propaga?i o lucrare licen?iata, ?i acorda?i o licen?a de patent catre unele dintre par?ile care recep?ioneaza lucrarea, autorizându-le sa utilizeze, distribuie, modifice sau propage o copie specifica a lucrarii, atunci licen?a de patent pe care o acorda?i este în mod automat extinsa pentru to?i recipien?ii lucrarii licen?iate ?i altele bazate pe aceasta. O licen?a de patent este "discriminatorie" daca nu include în aria sa de acoperire, împiedicand exercitarea sa, sau este condi?ionata de, neexercitarea unuia sau mai multe drepturi garantate de aceasta Licen?a. Nu pute?i distribui o lucrare licen?iata daca sunte?i parte dintr-un aranjament cu o ter?a parte care distribuie software, în care dumneavoastra îi plati?i acestei ter?e parte, bazat pe extinderea activita?ii dumneavoastra de distribu?ie a lucrarii, ?i în care ter?a parte acorda, oricarei par?i care ar putea recep?iona lucrarea licen?iata de la dumneavoastra, o licen?a de patent discriminatorie, (a) în conexiune cu copiile lucrarii distribuite de dumneavoastra (sau copiile realizate dupa aceste copii), sau (b) în principal pentru ?i în conexiune cu produse specifice sau compila?ii care con?in lucrarea licen?iata, mai pu?in daca a?i încheiat acea în?elegere, sau acea licen?a de patent a fost acordata, înainte de 28 martie 2007. Nimic din con?inutul acestei Licen?e nu poate fi considerat ca exclude sau limiteaza orice licen?a implicata sau alte protec?ii împotriva violarii care pot fi în vigoare pentru dumneavoastra în cadrul legisla?iei privind patentele. 12. Nerenun?area la drepturile ter?ilor Daca va sunt impuse condi?ii (prin hotarâre judecatoreasca, in?elegere sau alta modalitate) care intra în contradic?ie cu aceasta Licen?a, acestea nu va absolva de respectarea obliga?iilor acestei Licen?e. Daca nu pute?i distribui o lucrare licen?iata astfel încât sa satisface?i simultan obliga?iile fa?a de aceasta Licen?a precum ?i alte obliga?ii rezonabile, atunci ca o consecin?a nu pute?i sa distribui?i lucrarea. Spre exemplu, daca accepta?i termenii care va obliga sa încasa?i o taxa de la cei carora le distribui?i programul, singura modalitate pentru a putea satisface ?i respectivii termenii ?i aceasta Licen?a este de a evita complet distribu?ia programului. 13. Utilizarea cu Licen?a Publica Generala GNU Affero Fara legatura cu aceasta Licen?a, ave?i permisiunea de a lega sau combina orice lucrare licen?iata cu o alta lucrare, licen?iata prin versiunea 3 a Licen?ei Generale Publice GNU Affero, într-o singura lucrare, ?i sa distribui?i lucrarea rezultata. Termenii acestei Licen?e vor continua sa se aplice par?ii care este lucrare licen?iata, dar cerin?ele speciale ale Licen?ei Publice GNU Affero, sec?iunea 13, referitoare la interac?iunea printr-o re?ea, se vor aplica la lucrarea rezultata. 14. Versiuni revizuite ale acestei Licen?e Free Software Foundation poate publica din când în când versiuni revizuite ?i/sau noi ale Licen?ei Generale Publice GNU. Asemenea versiuni noi vor fi similare în spiritul prezentei versiuni, dar pot diferi în anumite detalii pentru a rezolva noi probleme sau îngrijorari. Fiecare versiune poarta un numar de versiune distinct. Daca Programul specifica ca asupra sa se aplica o anumita versiune a Licen?ei Generale Publice GNU "sau orice alta versiune ulterioara", ave?i op?iunea de a urma termenii ?i condi?iile fie a versiunii respective, fie pute?i alege orice versiune ulterioara publicata de catre Free Software Foundation. Daca Programul nu specifica o anumita versiune a Licen?ei Generale Publice GNU, pute?i alege orice versiune publicata de catre Free Software Foundation. Daca Programul specifica ca un reprezentant poate decide care versiune ulterioara ale Licen?ei Generale Publice GNU poate fi utilizata, atunci declara?ia publica a respectivului reprezentant, de acceptare a unei versiuni, va autorizeaza permanent sa alege?i versiunea respectiva pentru Program. Versiunile ulterioare ale licen?ei pot sa va ofere permisiuni suplimentare sau diferite. Totu?i, nu sunt impuse obliga?ii suplimentare vreunui autor sau de?inator de drepturi de autor, ca rezultat al alegerii dumneavoastra de a urma o versiune ulterioara. 15. Neacordarea de garan?ii NU EXISTA NICI O GARAN?IE PENTRU PROGRAM, ÎN MASURA PERMISA DE LEGILE APLICABILE. EXCEPTÂND SITUA?IILE UNDE ESTE SPECIFICAT ALTFEL ÎN SCRIS, DE?INATORII DREPTURILOR DE AUTOR ?I/SAU ALTE PAR?I IMPLICATE OFERA PROGRAMUL "ÎN FORMA EXISTENTA" FARA NICI O GARAN?IE DE NICI UN FEL, EXPLICITA SAU IMPLICITA, INCLUZÂND, DAR FARA A FI LIMITATA LA, GARAN?II IMPLICITE DE VANDABILITATE ?I CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP. VA ASUMA?I ÎN INTREGIME RISCUL ÎN CEEA CE PRIVE?TE CALITATEA ?I PERFORMAN?A ACESTUI PROGRAM. ÎN CAZUL ÎN CARE PROGRAMUL SE DOVEDE?TE A FI DEFECT, VA ASUMA?I ÎN ÎNTREGIME COSTUL TUTUROR SERVICIILOR, REPARA?IILOR ?I COREC?IILOR NECESARE. 16. Limitarea responsabilita?ii ÎN NICI O SITUA?IE, EXCEPTÂND CAZURILE ÎN CARE ESTE CERUT DE LEGILE APLICABILE SAU CA REZULTAT AL UNEI ÎN?ELEGERI SCRISE, UN DE?INATOR AL DREPTURILOR DE AUTOR, SAU ORICE ALTA PARTE CARE POATE MODIFICA ?I/SAU REDISTRIBUI PROGRAMUL CONFORM PERMISIUNILOR DE MAI SUS NU VA FI FACUT RASPUNZATOR PENTRU PAGUBELE DUMNEAVOASTRA, INCLUSIV CELE GENERALE, SPECIALE, ÎNTÂMPLATOARE SAU REZULTANTE, APARUTE DIN FOLOSIREA SAU INABILITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL (INCLUZÂND, DAR FARA A FI LIMITAT LA PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR, SAU PIERDERILE SUFERITE DE DUMNEAVOASTRA SAU TER?E PERSOANE, SAU O INCAPACITATE A PROGRAMULUI DE A INTEROPERA CU ALTE PROGRAME), CHIAR DACA DE?INATORUL SAU TER?A PARTE A FOST PREVENITA ASUPRA POSIBILITA?II UNOR ASEMENEA PAGUBE. 17. Interpretarea sec?iunilor 15 ?i 16 Daca neacordarea de garan?ii ?i limitarea responsabilita?ii, stipulate mai sus, nu pot avea efect legal în conformitate cu termenii lor, instan?a de judecata trebuie sa aplice legile locale cele mai apropiate de renun?area absoluta la toate raspunderile civile în legatura cu Programul, mai pu?in când o garan?ie sau asumare a raspunderii înso?e?te o copie a Programului în schimbul unei taxe. The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read . Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.